Životní prostředí

Naše podnikání je samozřejmě šetrné k životnímu prostředí, pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost v porovnání s jeho koupí. Pokud více lidí více používá stejné  zařízení, dopad na životní prostředí je snížený.

Nákup zařízení a stavebních strojů v Ramirentu koordinují týmy specialistů, kteří porovnávají a vybírají stroje podle vnitřního evropského  trhu s kritérii výběru strojového parku pro celou skupinu Ramirent. Investujeme velké finanční prostředky do nového strojového zařízení, vybíráme si klíčové dodavatele pro jednotlivé skupiny produktů a společně se snažíme budovat dlouhodobé vztahy -  abychom mohli našim zákazníkům poskytovat vždy jen njmodernější a nejkvalitnější vybavení. Při výběru dodavatelů jsou velmi důležitými kritérii různé aspekty, zejména bezpečnost zařízení a vlastnosti, které snižují dopad na životní prostředí s ohledem na energetickou šetrnost, nakládání s odpadovými oleji a mazivy, jako i snižování hluku a vibrací při používání našich strojů.

Pravidelná údržba a podrobná technická revize po vrácení stroje po každém pronájmu snižuje negativní dopad na životní prostředí  po dobu  jeho používání a prodlužuje jeho životnost. Udržované zařízení může pracovat podstatně déle a může ho využívat více zákazníků.

Proces likvidace nebezpečných odpadů je provozně v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Ramirent také vyžaduje od svojich dodavatelů, aby jednali v souladu s environmentální legislativou.

Našim cílem je snížit negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí jako jsou například emise ze strojů či dopravních prostředků. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli investovat peněžní prostředky do optimalizace našich logistických procesů.